13 | 04 | 2024
Головне меню
Авторизація

Зараз на сайті

Зараз 25 гостей і жодного зареєстрованого користувача на сайті

Структура наукової статті

Структура статті:

1. Назва статті

2. Анотація, ключові слова

3. Основний текст:

  • Вступ (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; обґрунтування актуальності дослідження; формування мети статті);
  • Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
  • Висновки (висновки з даного дослідження та окреслення перспективи подальших розвідок у даному напрямку).

4. Список використаних джерел.

Приклади статей та інших робіт ви знайдете у електронному архіві бібліотеки Поліського університету.

Обираючи тему дослідження (назву статті), необхідно максимально її конкретизувати, остерігаючися узагальнення, інакше буде складно зосередитися на дослідженні багатоаспектного питання, що передбачає вивчення величезного масиву інформації.

Ключові слова та анотація – це перше враження про наукову роботу, від якого залежить, зацікавиться нею читач чи ні. Визначення ключових слів та написання анотації відіграють важливу роль у презентації роботи. Ключові слова повинні максимально описувати термінологію та тематику дослідження. Не варто використовувати у якості ключових слова, які вже зазначені у назві статті. Анотація до статті має бути лаконічним викладом основних положень роботи, її актуальності тощо.

Під час написання вступу варто спробувати дати відповіді на питання: Який предмет вашого дослідження (що ви досліджуєте)? З якою метою ви здійснюєте дослідження? Чому обрана вами тема є актуальною? Хто вже досліджував обрану вами тему? Які джерела вам необхідно опрацювати, щоб достатньо висвітлити тему та вивчити її?

Типові ввідні фрази для вступу (Євсєєва Г. П. та Савицький М. В., «Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій», 2014 р.):
Статтю присвячено такому питанню, як ...
Мета статті полягає у тому, щоб...
Завдання дослідження формулюється (формулюються)...
Метою пропонованої статті є спроба окреслити перспективи вивчення…
Ураховуючи сучасні підходи до аналізу...
Метою статі є встановити (встановлення)... / визначити (визначення)...
Метою статті є встановлення специфіки..., визначення..., з’ясування типових механізмів формування...
У статті порівнюється (порівнюються)... / виявляється (виявляються)… / вивчається (вивчаються)... / з’ясовується (з’ясовуються)...
У пропонованій статті спробуємо проаналізувати..., що допоможе глибше зрозуміти…
Мета статі – проаналізувати (дослідити…, простежити…, вивчити…, розглянути…, визначити..., здійснити опис..., описати..., схарактеризувати..., узагальнити..., систематизувати..., експериментально перевірити..., окреслити..., з’ясувати.., студіювати... тощо).
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:…

Основні вимоги до викладу основного матеріалу (дослідницької частини): чіткість, логічність, читабельність, аргументованість, науковий стиль. У цій частині потрібно розкрити тему, аргументуючи власну думку та підкріплюючи її цитуванням достовірних джерел.

Типові ввідні фрази для викладу основного матеріалу (Євсєєва Г. П. та Савицький М. В., «Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій», 2014 р.):
Перевіримо запропоновану гіпотезу...
Виходячи з передбачення...
Однією з найважливіших особливостей (чого?) ...є…
Об’єкт дослідження характеризується такими особливостями...
Об’єкт аналізу має такі характерні якості, як:...
Зібраний матеріал підлягає структуруванню за...
Матеріали здійсненого обстеження дозволяють згрупувати (класифікувати, узагальнити, уточнити, конкретизувати)...
За структурою можна виокремити...
Нами зафіксовано (виявлено, з’ясовано, описано)…
Таку думку можна обґрунтувати тим, що...
Наведені факти виявляють найважливіші риси...

Висновки – підсумок здійсненого дослідження, стисле обґрунтоване формулювання власних результатів дослідження та думок щодо досліджуваної теми. У висновку не варто використовувати цитування інших джерел, інакше складеться враження відсутності в автора власної думки та наукової позиції щодо досліджуваної проблеми.

Типові ввідні фрази для висновків (Євсєєва Г. П. та Савицький М. В., «Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій», 2014 р.):
Дані здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок про...
Сформулюємо основні висновки та рекомендації...
Викладене вище дозволяє нам стверджувати, що…
Висунуте нами припущення, що..., знайшло підтвердження в проаналізованому матеріалі: ...
Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що...
Підбиваючи підсумки, сформулюємо...
Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що...
Таким чином, проведене дослідження (аналіз) підтверджує, що...
Отже, є всі підстави зробити такий висновок...
Як підсумок зазначимо, що...
Викладене підтверджує спостереження дослідника, що...
Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки:…
Дослідження дало можливість сформулювати такі висновки: …
Проаналізований матеріали дозволяє стверджувати, що...
Це підтверджує загальновідому тезу про те, що...
У ході експерименту розв’язано…

Графік роботи

8:15-17:05
Вихідні: сб, нд

Абонемент
Читальні зали

LiveZilla Live Chat Software